Meeting Agendas

December 01, 2022 – Regular Meeting

November 14, 2022 – Regular Meeting

October 10, 2022 – Regular Meeting

September 26, 2022 – Special Meeting

September 12, 2022 – Regular Meeting

August 08, 2022 – Regular Meeting

June 13, 2022 – Regular Meeting

May 23, 2022 – Special Meeting

May 9, 2022 – Regular Meeting

April 25, 2022 – Work Session

April 11, 2022 – Regular Meeting

March 28, 2022 – Work Session

March 14, 2011 – Regular Meeting

February 28, 2022 – Special Meeting

February 14, 2022 – Regular Meeting

January 24, 2022 – Work Session

January 10, 2022 – Regular Meeting

December 1, 2021 – Regular Meeting

November 22, 2021 – Work Session

November 8, 2021 – Regular Meeting

October 25, 2021 – Special Meeting

October 11, 2021 – Regular Meeting

September 27, 2021 – Work Session

September 13, 2021 – Regular Meeting

August 23, 2021 – Special Meeting

August 9, 2021 – Regular Meeting

June 14, 2021 – Regular Meeting

May 10, 2021 – Regular Meeting

April 26, 2021 – Work Session

April 12, 2021 – Regular Meeting

March 22, 2021 – Work Session

March 8, 2021 – Regular Meeting

February 8, 2021 – Regular Meeting

January 25, 2021 – Work Session

January 11, 2021 – Regular Meeting

December 1, 2020 – Regular Meeting

November 9, 2020 – Regular Meeting

October 26, 2020 – Work Session

October 12, 2020 – Regular Meeting

September 28, 2020 – Work Session

September 14, 2020 – Regular Meeting

August 24, 2020 – Special Meeting

August 10, 2020 – Special Meeting

August 10, 2020 – Regular Meeting

July 13, 2020 – Special Meeting